Menu Luk

Handelsbetingelser

Her er vilkårene for dit abonnement hos Greentoddler nedskrevet. Har du stadig spørgsmål efterfølgende, er du meget velkommen til at skrive til mail@greentoddler.dk.

De almindelige handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem abonnenten og Green Toddler IVS (herefter kaldet Greentoddler). Aftaleforholdet indebærer, at Greentoddler stiller produkter til rådighed for abonnenten mod betaling af en månedlig ydelse. Produkterne fra Greentoddler er og forbliver Greentoddlers ejendom under hele aftalens løbetid. I nærværende handelsbetingelser findes nærmere informationer om aftalen og om abonnentens fortrydelsesret. 

2.1 Greentoddlers abonnementsløsning fungerer sådan, at produkterne løbende udskiftes således, at børnetøjet størrelsesmæssigt forbliver svarende til barnets forventet fysiske udvikling. Ved en aftalt løbende udskiftning af tøjet forstås, at abonnenten tilbageleverer det tøj, som abonnenten indtil udskiftningen har haft i sin besiddelse fra Greentoddler. I forbindelse med udskiftningen byttes den tilbageleverede tøjpakke til en tøjpakke, der størrelsesmæssigt passer til det udviklingstrin, som må forventes af et barns normale udvikling. Udskiftningstidspunkterne fremgår af det personlige oversigtsskema som vedhæftes i e-mailen med ordrebekræftelsen.  

2.2 Abonnenten har pligt til at tilbagelevere alle produkterne i sin helhed ved den enkelte periodes udløb.

2.3 Aftalt løbende udskiftning af produkterne samt tilbagelevering heraf sker ved abonnentens aflevering/afhentning af transporttasken ved abonnentens fragtleverandørs valgte udleveringssted.

3.1 Abonnementet er indgået via internettet, hvor abonnenten har ret til at fortryde sin aftale med Greentoddler og modtage det betalte beløb retur indenfor 14 dage efter bestilling af abonnement. Det er en forudsætning for udnyttelse af fortrydelsesretten, at fortrydelsesfristen er overholdt, og at abonnenten har fulgt proceduren herfor. Der henvises til det særskilte dokument om fortrydelsesret.

3.2 Abonnenten afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med returnering af transporttasken med tilhørende produkterne ved udnyttelse af fortrydelsesretten.

3.3. Indeholder abonnementet en gave, skal gaven også returneres. Forsendelsesomkostninger hertil betales selv af abonnenten.

De produkter abonnenten modtager fra Greentoddler er kun til låns, da disse er Greentoddlers ejendom. Abonnenten har alene brugsret til produkterne og er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde over disse. 

5.1 Abonnenten er berettiget til at bruge Greentoddlers produkter som er tilsendt i overensstemmelse med ordrebekræftelsen mod månedlig betaling.

5.2 Abonnenten er forpligtet til at anvende produkterne korrekt. Herunder almindelig vedligeholdelse, vaske og opbevare produkterne i overensstemmelse med normale vaskeanvisninger og sædvanlig håndtering. Produkterne må ikke udsættes for større forringelse, end hvad der følger af almindelig slid og ælde.

5.3 Greentoddler anbefaler, at abonnenten vasker så skånsomt og miljøvenligt som muligt. 30 grader er rigeligt, hvis abonnenten bruger koldtvandsvaskepulver. Tørretumbling og skyllemiddel frarådes kraftigt.

5.4 Abonnenten må ikke ændre eller omdanne produkterne.  Dog er det abonnenten tilladt, at foretage mindre reparationer for egen regning af f.eks. tøjet, som abonnenten vurderer at være påkrævet, for anvendelse af tøjet, forudsat at tøjet ikke ændres.
Indsigelser over produkternes stand kan sendes til mail@greentoddle.dk.

5.5 Greentoddlers logomærkning må ikke fjernes fra produkterne.

6.1 For at benytte Greentoddlers produkterne forpligter abonnenten sig til at betale en månedlig ydelse til Greentoddler indtil samarbejdet ophører. Ydelsernes beløbsstørrelse og forfaldstidspunkt fremgår af det personlige oversigtsskema.

6.2 Ved mere end 3 hverdages forsinket betaling af den månedlige ydelse, fremsendes en rykker pr. e-mail med påbud om betaling af den manglende ydelse, samt et gebyr herfor på DKK 100. Skulle det skyldige beløb mod forventning ikke være betalt efter 5 hverdage fra rykkeren er afsendt pr. e-mail, ophører samarbejdet straks, og sagen sendes direkte videre til inkasso.  Falder dagene sammen med en levering i mellemliggende periode, vil  denne ikke blive afsendt, før udestående beløb er modtaget.

7.1 Abonnementet kan opsiges skriftligt med 14 dages varsel. Dog senest 14 dage før betalingsdato. Skulle opsigelsen komme efterfølgende fx 11 dage før betalingsdatoen, skal den kommende betalingen stadig ske.

Abonnenten skal have sendt Greentoddlers produkter retur inden 14 dage efter skriftlig opsigelse.

7.2 Greentoddler er berettiget til at hæve abonnementet når som helst i hele abonnementsperioden.

7.3 Greentoddlers returadresse:
Læssøegade 2, 2. sal
5000 Odense C

8.1 Det kan ske at der kommer små pletter eller huller på tøjet. Vi accepterer ét af disse små uheld i hvert kvartal, uden at det får konsekvenser. Det beskadigede tøj sendes retur sammen med det øvrige. Naturlig slidtage er indberegnet i abonnementsprisen.

8.2 Skulle et produkt eller flere dele mangle i tøjpakken ved modtagelse hos Greentoddler, vil abonnenten straks få besked herom pr. e-mail, hvorefter abonnenten har 3 hverdage til at reagere og sende det manglende produkt retur for egen regning.

8.3 Opfyldes punkt 8.2 ikke, vil abonnenten automatisk blive opkrævet 200 kr. pr. manglende produkt ved næstkommende betaling.
Sker det mere end 2 gange vil pkt. 8.4 træde i kraft.    

8.4 Hvis abonnement hæves af Greentoddler, eller hvis den ophører som følge af, at tøjet er bortkommet eller bliver beskadiget udover det der er accepteret i punkt 8.1, da er abonnenten forpligtet til omgående at betale alt udestående med Greentoddler.
Der henvises ligeledes til punkt 6., betaling, og punkt 7., opsigelse. Abonnenten gøres særligt opmærksom på, at Greentoddler sender sagen direkte til inkasso såfremt fakturaen ikke betales indenfor 5 hverdage.  

9.1 Efter Greentoddler har modtaget produkterne retur, vil det blive undersøgt nærmere med henblik på konstatering af, om produkterne er returneret i sin helhed, og om standen lever op til forventningerne.

9.2 Inden Greentoddler sender produkterne til abonnenten, er kvaliteten kontrolleret og produkterne har været vasket uden unødvendige kemikalier, således det er klar til at blive taget i brug.

10.1 Abonnenten bærer risikoen for produkterne fra levering og frem til det tidspunkt, hvor transporttasken og produkterne er tilbageleveret til Greentoddler. Er produkterne gået i stykker eller bortkommet, skal abonnenten straks informere Greentoddler herom.

10.2 Såfremt Greentoddler mener, at der er sket skade på produkterne udover det der kan accepteres, fremsendes der en skrivelse med faktura til abonnenten pr. e-mail.

Greentoddler er berettiget til at overdrage virksomheden og alle dens produkterne, informationer samt betingelserne til tredjemand, fx til en køber af virksomheden.

Hvis abonnenten ønsker at klage over Greentoddler, kan klagen indgives til greentoddler@mail.dk. Hvis det ikke lykkedes os, at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
kfst@kfst.dk – www.forbrug.dk

Greentoddler forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre handelsbetingelserne. Væsentlige ændringer vil fremgå af hjemmesiden og abonnenten opfordres derfor til at besøge greentoddler.dk med jævne mellemrum.

Handelsbetingelserne er gældende fra den 21. november 2019